Praha 2. listopadu 2000, Č.j. 501 232/2000-610
 
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), a podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona
 
generální licenci č. GL - 28/S/2000 k poskytování telekomunikačních služeb
 
 1. zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET,
 2. hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET, ( dále jen "služby").
Výše uvedené služby lze poskytovat jako
 
 1. veřejné služby, z jejichž poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o jejich využití na území, popř. lokalitě, kde jsou služby nabízeny a poskytovány,
 2. neveřejné, pro poskytovatelem vymezený okruh uživatelů.
Tato generální licence opravňuje fyzické a právnické osoby (dále jen "poskytovatelé služeb") poskytovat výše uvedené služby dle zákona a za podmínek stanovených touto generální licencí.
 
Podmínky poskytování služeb:
 
 1. Poskytovatel služeb podle této generální licence je povinen se řídit právními předpisy, opatřeními Úřadu uveřejňovanými v Telekomunikačním věstníku a podmínkami stanovenými touto generální licencí, zejména :
  • zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, a předpisy vydanými k jeho provedení,
  • zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění,
  • zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
 2. Poskytovat služby podle této generální licence lze jen na území České republiky.
 3. Pokud je pro poskytování služeb nezbytné přidělení čísel, má poskytovatel služeb hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET, právo požádat Úřad o přidělení přístupového čísla podle číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, vydaného v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, v platném znění.
 4. Poskytovatel služeb nesmí na svoje ani na cizí servery, které jsou přístupné přes síť INTERNET, vkládat informace, jejichž obsah a šíření je v rozporu s právními předpisy platnými v České republice. Zjistí-li, že se takovéto informace na jím provozovaný server dostaly, je povinen je co nejrychleji odstranit, popř. zamezit jejich dalšímu šíření.
 5. Technické a provozní podmínky připojení a poskytování služeb dohodne poskytovatel služeb, v souladu s § 37 zákona, s provozovatelem příslužné veřejné telekomunikační sítě.
 6. Poskytovatel služeb podle této generální licence, je povinen se písemně přihlásit k registraci u Úřadu prokazatelně doručenou přihláškou, která je součástí generální licence. Přihlášku k registraci doloží všeobecnými podmínkami pro poskytování telekomunikačních služeb, které bude poskytovat.
 7. Tato generální licence platí do 31.12.2009.
 8. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník v. r., předseda Českého telekomunikačního úřadu