Praha dne 6. září 2000, Č.j. 502446/2000-613
 
Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") jako příslušný orgán státní správy vydává podle § 95 bod 3. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon“), a podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona
 
generální licenci č. GL - 12/R/2000
 
k provozování pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra (dále jen „zařízení RLAN“).
 
Tato generální licence opravňuje fyzické nebo právnické osoby (dále jen "uživatele") provozovat výše uvedená zařízení RLAN bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu za následujících podmínek :
 
 1. Generální licence platí na území České republiky.
 2. Zařízení RLAN pracuje v kmitočtovém pásmu 2400,0 – 2483,5 MHz s minimální přenosovou rychlostí 250 kbit/s.
 3. U systémů s rozprostřeným spektrem využívajících techniku přímé sekvence nesmí špičková spektrální hustota výkonu vyzářeného izotropním zářičem překročit hodnotu –20 dBW/MHz. Celkový vyzářený výkon v celém pásmu pak nesmí překročit hodnotu –10 dBW.
 4. Pro systémy s rozprostřeným spektrem, které využívající techniky přeskoku kmitočtu, nesmí špičkový výkon vyzářený izotropním zářičem překročit hodnotu –10 dBW, měřeno v šířce pásma 100 kHz.
 5. Zařízení RLAN nesmí být provozována s přídavnými zesilovači.
 6. Provoz zařízení RLAN podle této generální licence nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě této generální licence. Veškeré kmitočty, na kterých jsou zařízení RLAN provozovány na základě této generální licence, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni provozovatelé zařízení RLAN řešit vzájemnou dohodou. Odstranit rušení na své náklady, případně zastavit provoz, má za povinnost provozovatel, který uvedl do provozu zařízení RLAN způsobující rušení jako poslední.
 7. Generální licence se vztahuje pouze na taková zařízení RLAN, u kterých Úřad rozhodl o schválení nebo uznání typu rádiového zařízení podle § 10 zákona.
 8. Konstrukce zařízení RLAN nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.
 9. Zařízení RLAN podléhají výkonu státní inspekce telekomunikací podle § 96 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup k zařízením RLAN za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých zařízení RLAN, nedodržení podmínek této generální licence nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 88 odst. 5 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.
 11. Úřad má právo omezit nebo zrušit tuto generální licenci v souladu s ust. § 49 zákona. V tomto případě budou stanoveny podmínky pro další provoz stávajících zařízení RLAN.
 12. Tato generální licence platí do 31. prosince 2005.
 13. Tato generální licence nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku.
Ing. David Stádník v. r., předseda Českého telekomunikačního úřadu